Thông tin liên hệ:

  • NGUYỄN LAM EYELASH

  • Địa chỉ: Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

  • Điện thoại: 035.909.034
  • Whatapp: +84359090340 
  • Email: nguyenthilam.468@gmail.com
  • Fanpage: https://fb.com/demo/